• Τι είναι η Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου ;
  Η Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου είναι μία δυναμική ολοκληρωμένη ανάλυση των συνθηκών εργασίας, αποτελεί δε ένα απολύτως απαραίτητο “πληροφοριακό μέσο”, στο σχεδιασμό και στην οργάνωση της ουσιαστικής επέμβασης στο εργασιακό περιβάλλον, με στόχο τη διαφύλαξη και προαγωγή της Υγείας και της Ασφάλειας των εργαζομένων.
  Η εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου, είναι το προϊόν μιας συνεχούς διαδικασίας, που εμπεριέχει το σύνολο των ενεργειών πληροφόρησης, τεκμηρίωσης και καταγραφής των συνθηκών εργασίας, από τη φάση της απλής περιγραφής της παραγωγικής διαδικασίας μέχρι και τις τελικές φάσεις προσδιορισμού των βλαπτικών και επικίνδυνων παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων και των πληροφοριών σχετικά με την επίδραση του εργασιακού περιβάλλοντος στην ανθρώπινη υγεία. Ο δυναμικός χαρακτήρας αυτής της διαδικασίας, εκφράζεται μέσω της αξιολόγησης των επεμβάσεων για την προστασία και πρόληψη της υγείας των εργαζομένων, καθώς και με την παρακολούθηση της εξέλιξης των κινδύνων, σε σχέση με την προσαρμογή της τεχνολογίας στις παραγωγικές απαιτήσεις.

 • Ποιες επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση για ύπαρξη της (γραπτής) Μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου ;
  Όλες οι επιχειρήσεις με βάση το άρθρο 8 του Π.Δ.17/96. Σε αυτό ορίζεται και το περιεχόμενό της. Ο εργοδότης έχει την ευθύνη της σύνταξής της, πραγματοποιείται δε από τον Τεχνικό ασφαλείας, τον Γιατρό εργασίας, την ΕΣΥΠΠ ή ΕΞΥΠΠ, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 • Ποιοι οι στόχοι της Μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου ;
  • Εντοπισμός των πηγών κινδύνου που δημιουργούνται κατά την εργασία.
  • Αξιολόγηση των κινδύνων με στόχο την πλέον ενδεδειγμένη επιλογή: εξοπλισμού εργασίας, χρησιμοποιούμενων μέσων, της διαμόρφωσης του χώρου εργασίας και της οργάνωσης της εργασίας.
  • Έλεγχο της επάρκειας των εφαρμοζόμενων μέσων και τρόπων προστασίας.
  • Ιεράρχηση των ενεργειών που πρέπει να γίνουν, εφόσον, ύστερα από την εκτίμηση, διαπιστωθεί ότι απαιτούνται πρόσθετα μέτρα πέραν των υπαρχόντων.
  • Καθορισμός της διαδικασίας διασφάλισης της Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων.
  • Καθορισμός της διαδικασίας ενημέρωσης Αρμοδίων Αρχών, Εργαζομένων και Διοίκησης σχετικά με τα ατυχήματα.
  • Προσαρμογή των παραγωγικών διαδικασιών και μεθοδολογίας εκτέλεσης εργασιών, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και προδιαγραφές.

 • Ποιοι έχουν το δικαίωμα σύνταξης της Μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου στις Α, Β, Γ κατηγορίες επιχειρήσεων ;
  Ν. 3144/03 (ΦΕΚ 111/Α/08-05-03), άρθρο 9, παράγραφος 7 7. Στις επιχειρήσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 5 και στις επιχειρήσεις της παραγράφου 6 που ο ίδιος εργοδότης αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις του Τεχνικού ασφαλείας, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να αναθέτει τη σύνταξη της Μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του Π.Δ. 17/96 σε πρόσωπα που έχουν τα προσόντα των περιπτώσεων α’ ή β’ ή γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Ν. 1568/85 και μία από τις ειδικότητες Τεχνικών ασφαλείας που µε το άρθρο 5 του Π.Δ 294/88 προβλέπονται για τον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας που ανήκει η επιχείρηση του.
  Ειδικότερα για τις επιχειρήσεις Γ’ κατηγορίας που απασχολούν κάτω από 50 άτομα προσωπικό, εφόσον ο ίδιος ο εργοδότης ή εργαζόμενος στην επιχείρηση, έχει επιμορφωθεί κατάλληλα, συντάσσει ο ίδιος την γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου.
  Για τις επιχειρήσεις Β’ κατηγορίας, η Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου ΔΕΝ μπορεί να γίνει από τον ίδιο τον εργοδότη ή εργαζόμενος στην επιχείρηση, αλλά ΜΟΝΟ από εξωτερικό συνεργάτη ή Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π.)