Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ είναι o (γραπτός) έλεγχος της όλης κατάστασης ενός ακινήτου.
Σε χώρες του εξωτερικού και ιδιαίτερα στην Ευρώπη, (Ιταλία), την Αμερική και τον Καναδά, θεωρείτε απαραίτητη ενέργεια πριν από την αγορά ενός ακινήτου.
Αποτελεί σημαντικό εργαλείο προστιθέμενης αξίας σε όλους τους συμβαλλόμενους μιας αγοροπωλησίας, (πωλητής, αγοραστής, μεσίτης).

Η επιθεώρηση ακινήτου, που περιέχει κτίριο, περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες - ελέγχους :
• Υπολογισμός των καθαρών τετραγωνικών του ακινήτου, γεωτεμαχίου & κτιρίου,
• Έλεγχος νομιμότητας κτιρίου – έλεγχος υφιστάμενων αδειών και αναθεωρήσεων – έλεγχος υπαγωγής στον Ν.4495/2017, έλεγχος υπολοίπου δόμησης για επιπλέον κατασκευές,
• Έλεγχος κτηματογραφούμενου ακινήτου,
• Έλεγχος υδραυλικής εγκατάστασης & εγκατάσταση αποχέτευσης,
• Έλεγχος ύπαρξης διαρροών στο ακίνητο,
• Έλεγχος υγρομόνωσης – εντοπισμός υγρασίας,
• Έλεγχος ηλεκτρολογικής εγκατάστασης,
• Έλεγχος ύπαρξης εστιών κινδύνου,
• Οπτικός έλεγχος στατικών,
• Έλεγχος κουφωμάτων,
• Έλεγχος θερμομόνωσης και θερμογεφυρών,
• Έλεγχος ψύξης και θέρμανσης του ακινήτου,
• Συνολική εκτίμηση της κατάστασης του ακινήτου, της κατασκευαστικής του ποιότητας και προϋπολογισμός αναδιαμόρφωσης, επισκευής ή συντήρησής του.

Η επιθεώρηση ακινήτου, που δεν περιέχει κτίριο, περιλαμβάνει τον έλεγχο αρτιότητας και οικοδομησιμότητας του, τον έλεγχο κτηματογραφούμενου ακινήτου καθώς και πιθανές ζημιές του από χρήση γειτονικών ακινήτων.