Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Α

 

• Δίπλα από την κάθε προσφερόμενη υπηρεσία γίνετε αναφορά στο γεωγραφικό διαμέρισμα εντός του οποίου αρχικά προσφέρετε η υπηρεσία και για το συγκεκριμένο γεωγραφικό διαμέρισμα ισχύουν οι αναφερόμενες αμοιβές, ενδεικτικές ή ελάχιστες.

• Στις προσφερόμενες υπηρεσίες, όπου γίνετε αναφορά σε ΑΜΟΙΒΗ, αφορά ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΜΟΙΒΗ ανά γεωγραφικό διαμέρισμα (περιοχή), ώστε ο ενδιαφερόμενος να γνωρίζει, πριν επικοινωνήσει μαζί μου, πόσο περίπου θα του κοστίσει η μελλοντικά προσφερόμενη υπηρεσία.

• Στη προσφερόμενη υπηρεσία, ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, αρχικά συμφωνείτε η αμοιβή, γίνετε έλεγχος των εγγράφων που απαιτούνται για την σύνταξη της μελέτης, γίνετε αυτοψία στο ακίνητο, αποτυπώνονται τα χαρακτηριστικά του και προκαταβάλλετε το 50 % της συμφωνηθείσας αμοιβής και με την ολοκλήρωση και παράδοση της υπηρεσίας, καταβάλλετε το υπόλοιπο 50 %, εφ' άπαξ.

• Αν σε μια δικαιοπραξία εν ζωή: αγοραπωλησία, γονική παροχή ή δωρεά εν ζωή, μου ζητηθεί περισσότερες από μία υπηρεσίες, π.χ. Τοπογραφικό διάγραμμα, Πιστοποιητικά κτηματογράφησης, Ενεργειακό πιστοποιητικό, Ηλεκτρονική ταυτότητα ακινήτου, η συνολική αμοιβή ΔΕΝ θα είναι το άθροισμα των επιμέρους αμοιβών αλλά μικρότερη.
Σε αυτή την περίπτωση, γίνετε αυτοψία στο ακίνητο, συμφωνείται η αμοιβή για τις προσφερόμενες υπηρεσίες, προκαταβάλλετε το 50 % της συμφωνηθείσας συνολικής αμοιβής και με την παράδοση των υπηρεσιών, (όχι με την ολοκλήρωση της διαδικασίας της δικαιοπραξίας), καταβάλλεται το υπόλοιπο 50 % και εκδίδετε το φορολογικό παραστατικό.

• Στη προσφερόμενη υπηρεσία ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, με σύμβαση συνήθως ετήσια, αρχικά συμφωνείτε η αμοιβή, γίνετε αυτοψία στον χώρο της επιχείρησης, αποτυπώνονται τα χαρακτηριστικά της και προκαταβάλλετε το 25 % της συμφωνηθείσας αμοιβής. Το υπόλοιπο 75 % καταβάλετε σε τρις ισόποσες δόσεις κατά την διάρκεια της σύμβασης.

• Στη προσφερόμενη υπηρεσία ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, αν εκτός της ετήσιας σύμβασης, μου ανατεθεί και η σύνταξη της ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, η συνολική αμοιβή μου ΔΕΝ θα είναι το άθροισμα των επί μέρους αμοιβών αλλά μικρότερη και εξαρτάτε από την κατηγορία και το μέγεθος της επιχείρησης.

• Στη προσφερόμενη υπηρεσία, ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, αρχικά συμφωνείτε η αμοιβή, γίνετε αυτοψία στην επιχείρηση, αποτυπώνονται τα χαρακτηριστικά της και προκαταβάλλετε το 50 % της συμφωνηθείσας αμοιβής και με την ολοκλήρωση και παράδοση της υπηρεσίας, καταβάλλετε το υπόλοιπο 50 %, εφ' άπαξ.

• Η αμοιβή μιας ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ, εξαρτάτε από το είδος και το μέγεθος της κατάστασης που καλείται να εξετάσει ο πραγματογνώμονας, είναι δε θέμα ελεύθερης διαπραγμάτευσης μεταξύ εντολέα & πραγματογνώμονα και την καταβάλλει ο εντολέας πριν την παράδοση της έκθεσης πραγματογνωμοσύνης.
Ενδεικτικά, 100 € / ανθρωποώρα επιστημονικής εργασίας, (με ΦΠΑ).

• Ως Τεχνικός ασφάλειας, (Μηχανικός υγιεινής & ασφάλειας της εργασίας) :
- έχω δηλώσει στην ΔΟΥ Αιγίου τον ΚΑΔ:71121911 αναφορικά με την δραστηριότητα του Τεχνικού ασφάλειας,
- είμαι εγγεγραμμένος στο μητρώο Τεχνικών ασφάλειας του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ με ΑΜ:292, (YA50067/28/2017),
- είμαι μέλος του Συλλόγου Τεχνικών Ασφάλειας Ελλάδος με ΑΜ:2038,
- είμαι εγγεγραμμένος, για την διετία 2023-2024, στον κατάλογο Πραγματογνωμόνων του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών,
- είμαι εγγεγραμμένος, ως ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΑΣ, στους καταλόγους Πραγματογνωμόνων ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ της Δυτικής Ελλάδας & της Πελοποννήσου.

• Όλες οι πληρωμές των προσφερόμενων υπηρεσιών γίνονται :
- με μετρητά,
- με κατάθεση σε Τραπεζικό λογαριασμό ΕΤΕ ( ΙΒΑΝ: GR1401103040000030401015240 ) (ETHNGRAA),
- με χρήση του IRIS Payments  [Τ:6988854505]   [ΑΦΜ:044098021],
- με κάρτα, χρεωστική ή πιστωτική, ( VISA, MasterCard, Maestro, JCB ), με χρήση POS της ΕΤΕ.

• Φορολογικά στοιχεία :
ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Π.Α.ΠΑΞΙΜΑΔΗΣ
ΠΑΞΙΜΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤ.
ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΟΣ 17 ΚΟΥΛΟΥΡΑ, 25100 ΑΙΓΙΟ
ΑΦΜ: 044098021 ΔΟΥ: ΑΙΓΙΟΥ

• Στοιχεία επικοινωνίας :
Τ: 2691021268
Κ: 6988854505
E-mail: [ p.a.paximadis@gmail.com ]    info@paximadis.gr