(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ) ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, [ Αχαΐα ] :

- από 01/04/2022, διαδικασία άμεσα υποχρεωτική, για όλα τα ακίνητα κατηγορίας ΙΙ, (μονοκατοικίες, διαμερίσματα, γραφεία, καταστήματα, αγροτεμάχια & οικόπεδα), είτε με την ολοκλήρωση της τακτοποίησης αυθαιρεσιών τους στα κτίρια, είτε σε οποιαδήποτε δικαιοπραξία εν ζωή: αγοραπωλησία, γονική παροχή ή δωρεά εν ζωή, με αμοιβή :
250 € (με ΦΠΑ), για αδόμητο γεωτεμάχιο, (αγροτεμάχιο ή οικόπεδο),
150 € + 3,00 € (με ΦΠΑ) / μ² κτιρίου, [ ελάχιστη αμοιβή 375 € (με ΦΠΑ) ] για αυτόνομο κτίριο ή διηρημένη ιδιοκτησία

- από 01/02/2021, διαδικασία υποχρεωτική εντός 5ετίας, (31/01/2026), για όλα τα κτίρια κατηγορίας Ι, (κτίρια ΟΤΑ, κτίρια συνάθροισης κοινού, τουριστικά καταλύματα, κτίρια δημόσιας ή ιδιωτικής εκπαίδευσης, κτίρια υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, σωφρονιστικά καταστήματα, πρατήρια υγρών καυσίμων, συνεργεία οχημάτων & πλυντήρια οχημάτων),
με αμοιβή : 300 € + 3,00 € (με ΦΠΑ) / μ² κτιρίου, [ ελάχιστη αμοιβή 500 € (με ΦΠΑ) ],

με την προϋπόθεση ότι ο έντυπος φάκελος του ακινήτου είναι πλήρης, δηλαδή :

• (για αδόμητο γεωτεμάχιο : τίτλος ιδιοκτησίας, Τοπογραφικό διάγραμμα (ΕΣΓΑ 87), Αποδεικτικό υποβολής ηλεκτρονικού διαγράμματος στο Ελληνικό κτηματολόγιο) &
• (για αυτόνομο κτίριο ή διηρημένη ιδιοκτησία : τίτλος ιδιοκτησίας, Τοπογραφικό διάγραμμα (ΕΣΓΑ 87), Αποδεικτικό υποβολής ηλεκτρονικού διαγράμματος στο Ελληνικό κτηματολόγιο, στέλεχος οικοδομικής άδειας, μελέτες & σχέδια που συνοδεύουν την οικοδομική άδεια, πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, βεβαίωση υπαγωγής αυθαιρέτου, πίνακας χιλιοστών συνιδιοκτησίας & κατανομής δαπανών).

- Στην περίπτωση που η σημερινή κατάσταση του κτιρίου είναι διαφορετική από αυτή που εμφανίζεται στα σχέδια που συνοδεύουν την οικοδομική του άδεια, ή δεν υπάρχουν στο αρχείο της Πολεοδομίας τα εγκεκριμένα σχέδια, ή το κτίριο είναι κατασκευής προ έτους 1955, απαιτείται η εκ' νέου σχεδίαση της σημερινής κατάστασή του, με επιπλέον αμοιβή, (για αποτύπωση & σχεδίαση), 2,50 € / μ² κτιρίου.

- Στην περίπτωση που υπάρχουν ελλείψεις και απαιτείται η αναζήτηση τους σε υπηρεσίες, επιπλέον επιβάρυνση ανάλογα του αριθμού και του είδους των ελλείψεων.

- Για την τροποποίηση των ψηφιακών δεδομένων μιας Ταυτότητας ακινήτου, (π.χ. αλλαγή ιδιοκτήτη, επιπρόσθετα στοιχεία ακινήτου κλπ), ελάχιστη αμοιβή: 100 € (με ΦΠΑ) για αδόμητο γεωτεμάχιο & 150 € (με ΦΠΑ), για αυτόνομο κτίριο ή διηρημένη ιδιοκτησία.

 
Η υπηρεσία αυτή προσφέρεται και στην υπόλοιπη Ελλάδα, εκτός Αχαΐας, με επιπλέον χρέωση ανάλογη της χ.λ.μ. απόστασης από την πόλη του ΑΙΓΙΟΥ του δήμου ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ και των εξόδων διαμονής, αν απαιτείται διαμονή.
 

 • Τι είναι η (Ηλεκτρονική) Ταυτότητα ακινήτου :
  Είναι η ΨΗΦΙΑΚΗ αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του ακινήτου, καθώς και η παρακολούθηση και ο έλεγχος των μεταβολών του, κατά τη διάρκεια του χρόνου ζωής του.


 • Ποιος είναι ο σκοπός της Ταυτότητας ακινήτου :
  Είναι ο έλεγχος της κατασκευής των κτιρίων και η παρακολούθησή τους μετά την ολοκλήρωσή τους και κατά τη διάρκεια του χρόνου ζωής τους, για τον έλεγχο της ασφάλειάς τους, τη συντήρηση τους, καθώς και την αποτροπή εκτέλεσης πολεοδομικών αυθαιρεσιών.


 • Σε ποιες πράξεις ζητείται υποχρεωτικά η Ταυτότητα ακινήτου :
  α) βασικά, σε οποιαδήποτε δικαιοπραξία εν ζωή: αγοραπωλησία, γονική παροχή ή δωρεά εν ζωή
  β) στην έκδοση (νέων) Οικοδομικών αδειών εργασιών ανακαίνισης, προσθήκης, αλλαγής χρήσης κ.λπ.
  γ) στα επιδοτούμενα προγράμματα, Εξοικονομώ, ΕΣΠΑ


 • Ποια δικαιολογητικά, (σε έντυπη μορφή), απαιτούνται για την Ταυτότητα ακινήτου :
  Η Ταυτότητα ακινήτου περιλαμβάνει, (σε ψηφιακή μορφή), τα εξής στοιχεία :
  α) το στέλεχος της οικοδομικής άδειας του κτιρίου, με τις αναθεωρήσεις της,
  β) τα σχέδια που συνοδεύουν την οικοδομική άδεια, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ τα σχέδια της ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ μελέτης,
  γ) το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου ή τμημάτων αυτού,
  δ) το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής, εφόσον έχει εκδοθεί,
  ε) δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων,
  στ) τα σχέδια κατόψεων, τα οποία αποτυπώνουν το κτίριο στην πραγματική του κατάσταση,
  ζ) το δελτίο δομικής τρωτότητας και τη μελέτη στατικής επάρκειας, εφόσον απαιτείται,
  η) τον πίνακα χιλιοστών συνιδιοκτησίας,
  θ) το πιστοποιητικό πληρότητας της Ταυτότητας ακινήτου.


 • Τί γίνετε στην περίπτωση απώλειας των σχεδίων των μελετών και βασικά της Αρχιτεκτονικής μελέτης :
  Στην περίπτωση αυτή ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ η ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ της οικοδομικής άδειας με την οποία κατασκευάστηκε το κτίριο διότι δεν μπορεί να εκδοθεί πιστοποιητικό πληρότητας.


 • Ποιος υποβάλλει τα δικαιολογητικά :
  Η υποβολή των στοιχείων και η αίτηση για την έκδοση πιστοποιητικού πληρότητας γίνεται από τον αρμόδιο μηχανικό για λογαριασμό του εντολέα του, (κύριου του ακινήτου), κατόπιν εξουσιοδοτήσεως. Για την ψηφιακή συμπλήρωση των στοιχείων απαιτείται μοναδικός ειδικός κωδικός, ο οποίος εκδίδεται μετά από αίτηση από το αρμόδιο Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος ή τον εξουσιοδοτούμενο για τη διαχείριση του πληροφοριακού συστήματος.
  Ενημέρωση της Ταυτότητας ακινήτου γίνεται ύστερα από οποιαδήποτε εργασία παρέμβασης ή τροποποίησης στο κτίριο, οριζόντια ή κάθετη διηρημένη ιδιοκτησία για την οποία απαιτείται οικοδομική άδεια ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας από δημόσια αρχή, αλλά και όταν υπάρχει βεβαιωμένη αλλαγή του κύριου του ακινήτου.


 • Πώς θα γίνεται η καταγραφή :
  Ο έλεγχος και η καταγραφή των στοιχείων της Ταυτότητας ακινήτου γίνεται ανά κτίριο ή ανά διαιρεμένη οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία. Ύστερα από τη συμπλήρωση των στοιχείων, εκδίδεται από τον εξουσιοδοτημένο μηχανικό :
  α) το πιστοποιητικό πληρότητας της Ταυτότητας κτιρίου,
  β) το πιστοποιητικό πληρότητας της Ταυτότητας αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας,
  γ) το πιστοποιητικό πληρότητας της Ταυτότητας γεωτεμαχίου, (αγροτεμαχίου ή οικοπέδου).


 • Ποιος καλεί τον μηχανικό για να συντάξει την Ταυτότητα ακινήτου :
  Ο ιδιοκτήτης ορίζει τον μηχανικό, ο οποίος συμπληρώνει τα στοιχεία της Ταυτότητας ακινήτου ή της διηρημένης ιδιοκτησίας, για κάθε κτίριο ή διηρημένη ιδιοκτησία ή γεωτεμάχιο.
  Αν έχουν συσταθεί οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες, ο εξουσιοδοτημένος μηχανικός για το σύνολο του κτιρίου μπορεί να ορίζεται ύστερα από απόφαση της πλειονότητας των κοινωνών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον κανονισμό της οροφοκτησίας, άλλως με απλή πλειονότητα.


 • Πώς γίνεται ο έλεγχος των δικαιολογητικών :
  Ο έλεγχος των υποβαλλόμενων στοιχείων της Ταυτότητας ακινήτου διενεργείται από ελεγκτές δόμησης, οι οποίοι θα ορίζονται με ηλεκτρονική κλήρωση από το αρμόδιο Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος. Ο έλεγχος συνίσταται στην επιβεβαίωση της ορθής συμπλήρωσης όλων των απαιτούμενων στοιχείων που ζητά το ΥΠΕΝ.


 • Πως ταξινομούνται τα ακίνητα βάσει νομοθεσίας για την Ταυτότητα ακινήτου :
  Για την σύνταξη της Ταυτότητας ακινήτου, τα ακίνητα διακρίνονται σε δύο κατηγορίες :
  α) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι :
  Ι.1 Κτίρια που ανήκουν στο Δημόσιο, στους Ο.Τ.Α. και στα Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και αυτά που στεγάζουν υπηρεσίες του Δημοσίου, των ΟΤΑ και των Ν.Π.Δ.Δ. και στεγάζουν υπηρεσίες αυτού.
  Ι.2 Κτίρια συνάθροισης κοινού θέατρα, κινηματογράφοι, αίθουσες συγκέντρωσης για κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές και θρησκευτικές εκδηλώσεις, συνεδριακά κέντρα, αθλητικές εγκαταστάσεις, σταθμοί μετεπιβίβασης Μ.Μ.Μ.
  Ι.3 Πρατήρια υγρών καυσίμων και συνεργεία αυτοκινήτων κτίρια ή τμήματα κτιρίων που χρησιμοποιούνται για πρατήρια υγρών καυσίμων ή για πλυντήρια αυτοκινήτων, καθώς και κάθε είδους συνεργεία αυτοκινήτων.
  Ι.4 Τουριστικά καταλύματα άνω των τριακοσίων (300) τ.μ.
  Ι.5 Εκπαίδευση δημόσια και ιδιωτικά κτίρια προσχολικής, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
  Ι.6 Υγεία και κοινωνική πρόνοια κτίρια περίθαλψης (νοσοκομεία, ιατρικά κέντρα, κλινικές, αγροτικά και περιφερειακά ιατρεία, κέντρα ψυχικής υγείας, κέντρα παροχής υπηρεσιών υγείας, βρεφοκομεία, παιδικοί – βρεφονηπιακοί σταθμοί, οικοτροφεία, οίκοι ευγηρίας, ιδρύματα χρονίως πασχόντων, ιδρύματα ατόμων με ειδικές ανάγκες, άσυλα.
  Ι.7 Σωφρονισμός καταστήματα κράτησης, ειδικά καταστήματα κράτησης νέων.
  β) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ : Στην κατηγορία αυτή υπάγονται όλα τα υπόλοιπα κτίρια ανεξαρτήτως χρήσης καθώς τα γεωτεμάχια, (αγροτεμάχια ή οικόπεδα).


 • Ποια είναι η διαδικασία έναρξης και η προθεσμία υπαγωγής :
  • Για τα κτίρια της κατηγορίας Ι η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ σύνταξη της Ταυτότητας ακινήτου θα πρέπει να συνταχθεί μέσα σε 5 έτη από την έναρξη της διαδικασίας, 01/02/2021 έως 31/01/2026.
  • Για τα κτίρια της κατηγορίας ΙΙ, από 01/04/2022, η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ σύνταξη της Ταυτότητας ακινήτου απαιτείται κατά τη μεταβίβαση του ακινήτου, οπότε και η σχετική βεβαίωση για την Ταυτότητα ακινήτου προσαρτάται υποχρεωτικώς στο συμβόλαιο της μεταβίβασης της κυριότητας.
  Στην περίπτωση που ένα κτίριο έχει αυθαιρεσίες οι οποίες έχουν τακτοποιηθεί με ένα από τους νόμους περί αυθαιρέτων, για να θεωρείτε πλήρως τακτοποιημένο, θα πρέπει να συνταχθεί η Ταυτότητα ακινήτου.
  Στην κατηγορία αυτή ανήκουν και τα γεωτεμάχια προς μεταβίβαση, (αγροτεμάχια ή οικόπεδα), για τα οποία απαιτείται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ η Ταυτότητα ακινήτου.


 • Θα υπάρξει διασταύρωση των στοιχείων :
  Ναι. Όλα τα στοιχεία του φακέλου θα μπαίνουν σε μία ηλεκτρονική βάση δεδομένων, που θα συνδέεται με τα αρχεία του ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ, της ΔΕΔΔΗΕ & των ΟΤΑ καθώς και Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών (Ε9) και στη συνέχεια με το Περιουσιολόγιο. Σε περίπτωση που, από τους σχετικούς ελέγχους διασύνδεσης των ανωτέρω βάσεων δεδομένων, προκύπτει ότι δεν τηρήθηκαν οι σωστές διαδικασίες, θα ενημερώνεται άμεσα η αρμόδια ΥΔΟΜ για τον έλεγχο και την καταγραφή τυχόν αυθαιρέτων κατασκευών. Πέραν της διαπίστωσης αυθαιρέτων κατασκευών για την έλλειψη συμπλήρωσης της Ταυτότητας κτιρίου επιβάλλεται πρόστιμο από το ΥΠΕΝ.


 • Ποιους κινδύνους έχουν οι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων, που δεν θα τα τακτοποιήσουν και «πιαστούν» στην Ταυτότητα ακινήτου :
  Όσοι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων δεν τα τακτοποιήσουν, πέρα του κινδύνου των αυξημένων προστίμων και της πιθανής κατεδάφισης, θα βρεθούν αντιμέτωποι και σε άλλους περιορισμούς και απαγορεύσεις, όπως:
  • να μην μπορούν να το μεταβιβάσουν,
  • να το μισθώσουν νόμιμα,
  • να χρηματοδοτηθούν για την αναβάθμιση του κτιρίου από τα κατά καιρούς προγράμματα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»,
  • να προβούν στην έκδοση πολεοδομικών αδειών για εργασίες συντήρησης, ανακαίνισης, αποκατάστασης, αλλαγής χρήσης ή και επέκτασης των ακινήτων τους,
  • να μην μπορούν να εκδώσουν οι μισθωτές του ακινήτου άδεια λειτουργίας επιχείρησης (εμπορικά καταστήματα, καταστήματα εστίασης, βιοτεχνίες κ.λπ.).


 • Ιδιοκτήτης ακινήτου που έχει τακτοποιήσει - νομιμοποιήσει αυθαιρεσίες στο κτίριο με ένα από τους νόμους περί αυθαιρέτων, έχει υποχρέωση, (ανεξάρτητα αν μεταβιβάσει το ακίνητό του εν ζωή), στην σύνταξη Ταυτότητας ακινήτου :
  Ν Α Ι. Μόνο τότε θεωρείτε ολοκληρωμένη η διαδικασία της τακτοποίησης - νομιμοποίησης του ακινήτου του.


 • Υπάρχει πρόστιμο από την ΜΗ συμπλήρωση της Ταυτότητας κτιρίου :
  Ν Α Ι και για τις δύο κατηγορίες ακινήτων. Αν από τους ελέγχους προκύψει ότι δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις και οι προθεσμίες συμπλήρωσης της ταυτότητας του κτιρίου, προβλέπεται η επιβολή προστίμου στον ιδιοκτήτη του ακινήτου από τον Ειδικό Γραμματέα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
  Το πρόστιμο μπορεί να ανέρχεται από 200 ευρώ μέχρι και το 10% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου και το ύψος και η ειδική διαδικασία επιβολής είσπραξής του καθορίζονται με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

  Σχετική Νομοθεσία : ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' του Ν.3843/2010, άρθρο 10 του Ν.4178/2013, άρθρα 52-63 του Ν.4495/2017 και [5] της ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/7547/104