• Τι είναι η Βεβαίωση μηχανικού ;
  Σε κάθε δικαιοπραξία εν ζωή: αγοραπωλησία, γονική παροχή ή δωρεά εν ζωή, ενός ακινήτου, με την εφαρμογή του νόμου Ν.4495/17, άρθρο 83, είναι υποχρεωτική η επισύναψη υπεύθυνης δήλωσης μηχανικού, η οποία θα βεβαιώνει, είτε το ακίνητο είναι αδόμητο, είτε είναι δομημένο και σε αυτό δεν υπάρχει καμία απολύτως πολεοδομική παράβαση. Η βεβαίωση μηχανικού συνοδεύει την ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ, υποχρεωτική διαδικασία από 01/02/2022.
  • Η Βεβαίωση μηχανικού εκδίδεται, το πολύ σε τρις (3) ημέρες, (εφόσον υπάρχει η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ).
  • Η Βεβαίωση μηχανικού αφορά όλα τα προς μεταβίβαση ακίνητα με ή χωρίς κτίσμα και διασφαλίζει αγοραστή και ιδιοκτήτη, από πιθανή ακύρωση συμβολαίου εξαιτίας οικοδομικών παραβάσεων που πιθανώς και ο ιδιοκτήτης του ακινήτου να αγνοεί.
  • Στην Βεβαίωση μηχανικού, αφού γίνει έλεγχος με αυτοψία του Μηχανικού στο ακίνητο, ελέγχει το ακίνητο σύμφωνα με τα στοιχεία που είναι καταχωρημένα στην Ταυτότητα κτιρίου, βεβαιώνει αν το ακίνητο, είτε είναι αδόμητο, είτε δεν έχει αυθαιρεσίες κατασκευασμένες έπειτα από την Ταυτότητα κτιρίου.
  • Στη Βεβαίωση μηχανικού δεν συμπεριλαμβάνεται ο έλεγχος κοινοχρήστων χώρων του ακινήτου.

 • Ποιά η διαδικασία έκδοσης της Βεβαίωσης Μηχανικού ;
  • Γίνεται ανάθεση της διαδικασίας έκδοσης της Βεβαίωσης μηχανικού σε Μηχανικό από τον/τους ιδιοκτήτες του ακινήτου.
  • Ο μηχανικός αναλαμβάνει, μέσω του μητρώου ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ του ΤΕΕ, την πληροφόρηση του σχετικά με το ακίνητο ως αναφορά τα στοιχεία που είναι καταχωρημένα στο σύστημα ως ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ.
  • Γίνεται αυτοψία στο ακίνητο και έλεγχος από τον Μηχανικό, της σωστής εφαρμογής των καταχωρημένων στοιχείων στην ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ.
  • Ο Μηχανικός ενημερώνει το μητρώο της ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ με τα στοιχεία της αυτοψίας του, εξοφλείτε το παράβολο των 20 € και εκδίδετε η Βεβαίωση μηχανικού που ισχύει για (2) δύο μήνες.
  • Αν παρέλθει ο χρόνος των (2) δύο μηνών η διαδικασία επαναλαμβάνεται.

 • Πρέπει ο μηχανικός που συνέταξε την ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ να είναι ο ίδιος με αυτόν που θα χορηγήσει την βεβαίωση μηχανικού ;
  • Όχι μπορεί να είναι διαφορετικοί μηχανικοί. Συνήθως με την ολοκλήρωση της ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ εκδίδετε και η σχετική βεβαίωση μηχανικού. Στην περίπτωση που περάσει ο χρόνος ισχύος της εκδοθείσης βεβαίωσης, ο ιδιοκτήτης του ακινήτου δίνει εκ νέου εντολή, είτε στον μηχανικό που συνέταξε την ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ, είτε σε οποιαδήποτε άλλο μηχανικό, να ελέγξει το ακίνητο του και να εκδώσει νέα βεβαίωση μηχανικού.

 • Παράταση βεβαιώσεων μηχανικού ;
  Με το τρίτο εδάφιο του άρθρου 62 του Ν. 4495/2017, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 76 του Ν.4843/2021, από την 1η Οκτωβρίου 2021 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2021 δύναται, αντί των οριζομένων στο κεφάλαιο Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου, για κάθε δικαιοπραξία εν ζωή περιλαμβανομένης και της δωρεάς αιτία θανάτου, που έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο ή και σε ακίνητο χωρίς κτίσμα, να επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού του άρθρου 83.
  Οι βεβαιώσεις εκδίδονται με ημερομηνία αυτοψίας από 1η Οκτωβρίου 2021 και έχουν δίμηνη ισχύ, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 83 του ν. 4495/2017, και δεν θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μετά την 31η Δεκεμβρίου 2021, ακόμα κι αν δεν έχει λήξει η ισχύς τους.