Το Ελληνικό Κτηματολόγιο είναι ένα ενιαίο και διαρκώς ενημερωμένο σύστημα πληροφοριών που καταγράφει τις νομικές, τεχνικές και άλλες πρόσθετες πληροφορίες για τα ακίνητα και τα δικαιώματα πάνω σ΄αυτά, με την ευθύνη και την εγγύηση του Δημοσίου.
Η σύνταξη του αποσκοπεί στη δημιουργία ενός σύγχρονου, πλήρως αυτοματοποιημένου αρχείου ακίνητης ιδιοκτησίας, όλα τα στοιχεία του οποίου έχουν αποδεικτικό χαρακτήρα, εξασφαλίζοντας τη μεγαλύτερη δυνατή δημοσιότητα και ασφάλεια των συναλλαγών.


 • Ποια δικαιολογητικά χρειάζονται ;
  Απλή φωτοτυπία :
  α) του δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου,
  β) ενός εγγράφου από το οποίο να προκύπτει ο ΑΦΜ (π.χ. Προσωπική πληροφόρηση taxisnet, Ε9),
  γ) του συμβολαίου ιδιοκτησίας,
  δ) του Τοπογραφικού διαγράμματος που συνοδεύει το συμβόλαιο αν γίνετε αναφορά σε αυτό,
  ε) της βεβαίωσης μεταγραφής του συμβολαίου ιδιοκτησίας.

 • Πώς δηλώνεται ακίνητο από κληρονομιά όταν δεν υπάρχει συμβόλαιο ;
  Κάθε κληρονόμος δηλώνει το μερίδιό του, (ποσοστό δικαιώματος επί τοις εκατό ή σε κλάσμα), στο ακίνητο που έχει κληρονομήσει ακόμα και αν δεν έχει γίνει αποδοχή. Συγκεκριμένα υποβάλλονται:
  α.) Κληρονομιά με διαθήκη:
  α.1) το συμβόλαιο του κληρονομούμενου (εφόσον υπάρχει),
  α.2) ληξιαρχική πράξη θανάτου,
  α.3) αντίγραφο της δημοσιευμένης διαθήκης,
  α.4) πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως άλλης διαθήκης,
  α.5) πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως κληρονομιάς.
  β.) Κληρονομιά χωρίς διαθήκη:
  β.1) το συμβόλαιο του κληρονομούμενου (εφόσον υπάρχει),
  β.2) ληξιαρχική πράξη θανάτου,
  β.3) πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών,
  β.4) πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης,
  β.5) πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως κληρονομιάς.

 • Πού θα βρω το έντυπο της Δήλωσης ;
  Στο Γραφείο Κτηματογράφησης της περιοχής του ακινήτου, στα ΚΕΠ ή στο διαδίκτυο στο www.ktimatologio.gr. Επίσης μπορείτε να απευθυνθείτε σε μηχανικό, δικηγόρο ή λογιστή για να σας το τυπώσει.

 • Αν πάω με τα δικαιολογητικά στο Γραφείο Κτηματογράφησης θα μου το συμπληρώσουν ;
  Οι υπάλληλοι στο Γραφείο Κτηματογράφησης θα σας δώσουν οδηγίες για να συμπληρώσετε την δήλωση, δεν έχουν όμως τον χρόνο και την ευθύνη για τη συμπλήρωση της. Το Γραφείο Κτηματογράφησης παραλαμβάνει τη συμπληρωμένη δήλωση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά και στη συνέχεια τα ελέγχει και υπολογίζει το παράβολο που θα πληρωθεί.

 • Μπορώ να κάνω τη δήλωση μόνος μου ;
  Ναι, η διαδικασία συμπλήρωσης του εντύπου της δήλωσης ιδιοκτησίας είναι απλή, αρκεί να γνωρίζετε ΠΟΥ ΑΚΡΙΒΩΣ βρίσκεται το προς δήλωση ακίνητο για να το υποδείξετε.
  Αν αδυνατείτε να ελέγξετε το δικαιολογητικά, να συμπληρώσετε το έντυπο της δήλωσης ιδιοκτησίας και να εντοπίσετε, (ηλεκτρονικά), την θέση του ακινήτου σας απευθυνθείτε, είτε σε Μηχανικό, είτε σε Δικηγόρο, για την όλη διαδικασία.
  Αν αδυνατείτε να καταθέσετε ο ίδιος την αίτηση και τα δικαιολογητικά στο γραφείο κτηματογράφησης της περιοχής του ακινήτου, υπάρχει δυνατότητα με απλή εξουσιοδότηση, να καταθέσει την δήλωση ιδιοκτησίας και τα δικαιολογητικά αντί για εσάς άλλο φυσικό πρόσωπο. Τέλος, με χρήση των κωδικών taxisnet, μπορεί να κατατεθεί η δήλωση ιδιοκτησίας ηλεκτρονικά, αρκεί να υπάρχει εμπειρία τόσο στην συμπλήρωση του εντύπου της δήλωσης όσο και της αναζήτησης της θέσης του ακινήτου.

 • Δηλώνονται και τα αυθαίρετα ;
  Δηλώνεται ότι είναι νόμιμο. Βεβαίως, αν κάποιος θέλει να το δηλώσει, μπορεί να το κάνει, αλλά αντιμετωπίζει τον κίνδυνο σε πιθανή παραβολή των στοιχείων με τα Πολεοδομικά Γραφεία να του επιβληθούν πρόστιμα.
  Το Κτηματολόγιο δεν νομιμοποιεί κτίσματα, απλώς τα καταγράφει.

 • Έχω την επικαρπία σε ένα ακίνητο. Γιατί να υποβάλλω δήλωση και να πληρώσω και εγώ, αφού το ακίνητο δηλώνεται από το παιδί μου, που έχει την ψιλή κυριότητα ;
  Η δήλωση αφορά δικαίωμα και όχι ακίνητο. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση που ένα ακίνητο ανήκει σε παραπάνω από ένα άτομο, πρέπει όλοι όσοι έχουν δικαίωμα σ΄αυτό, να το δηλώσουν (π.χ. αυτός που έχει την ψιλή κυριότητα και αυτός που έχει την επικαρπία του ακινήτου).

 • Τι γίνεται όταν υπάρχει συγκυριότητα ;
  Όταν το ακίνητο ανήκει σε δύο ή περισσότερα άτομα, τότε ο κάθε συγκύριος δηλώνει το ποσοστό που του ανήκει, (π.χ. ακίνητο που ανήκει και στους δύο συζύγους από 50%, δηλώνεται ξεχωριστά από καθέναν για το 50% που του ανήκει).

 • Ακίνητο σε κάθετη ή οριζόντια ιδιοκτησία ;
  Και στην περίπτωση αυτή κάθε ιδιοκτήτης δηλώνει το δικαίωμά του επί της οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας, (π.χ. το σπίτι του σε ένα οικόπεδο).

 • Ποιος κάνει δήλωση όταν υπάρχει δουλεία ;
  Σε περίπτωση δουλείας, (π.χ. διόδου από ιδιωτικό δρόμο, άντλησης νερού, θέασης), υποβάλλουν δήλωση και οι δύο συμβαλλόμενοι. Δηλαδή και ο δικαιούχος της δουλείας, (δεσπόζον ακίνητο) και ο κύριος του βεβαρημένου με τη δουλεία ακινήτου, (δουλεύον ακίνητο).

 • Συνένωσα δυο χωράφια που αγόρασα και τώρα έχω ένα ενιαίο. Το δηλώνω ως ένα χωράφι ;
  Θα το δηλώσετε ως ένα δικαίωμα, μόνον εάν η συνένωση προκύπτει από συμβολαιογραφική πράξη η οποία έχει μεταγραφεί.

 • Έχω ένα ακίνητο στο χωριό και διάβασα ότι πρέπει να πληρώσω 35 € για το οικόπεδο, 35 € για το σπίτι και 20 € για την αποθήκη που έχω μέσα. Δηλαδή θα πληρώσω συνολικά 90 € ;
  Όχι, θα πληρώσετε ΜΟΝΟ για ένα δικαίωμα το ποσό των 35 €, γιατί οι κατασκευές σε ακίνητα δεν αποτελούν αυτοτελείς ιδιοκτησίες. Μόνο όταν τα κτίσματα έχουν χιλιοστά στο οικόπεδο, δηλώνονται χωριστά.

 • Το ακίνητο μου το άφησε ο πατέρας μου δια στόματος. Το δηλώνω ;
  Ναι, το δηλώνετε κανονικά και θα καταθέσετε κάποιο αποδεικτικό στοιχείο όπως: δικαστική απόφαση (εφόσον υπάρχει) ή έγγραφα από το συνδυασμό των οποίων θα αποδεικνύεται η 20ετής νομή και κατοχή του ακινήτου, (π.χ. λογαριασμοί ΔΕΗ, ΟΤΕ, κ.λπ., μισθωτήρια, αποδεικτικά επιδότησης, πράξη αναγνώρισης ορίων κ.λπ.). Προσοχή! Στη χρησικτησία είναι υποχρεωτική η επισύναψη τοπογραφικού διαγράμματος.

 • Έχω πολλά χωράφια και θα μου κοστίσει πολλά χρήματα για τα τοπογραφικά διαγράμματα. Πως μπορώ να τα δηλώσω ανέξοδα ;
  Πραγματικά ο εντοπισμός ενός ακινήτου πάνω σε χάρτη είναι εύκολη διαδικασία, όταν πρόκειται για περιοχές εντός πόλης, όπου υπάρχει οδός και αριθμός. Στα χωριά όμως και στις ορεινές αγροτικές περιοχές της Αιγιαλείας, τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. Η σύνταξη σύγχρονου τοπογραφικού είναι το καλλίτερο μέσο, για να υποδείξετε την ιδιοκτησία σας και να προστατευθείτε από κάθε αμφισβήτηση ορίων. Μερικοί ανέξοδοι τρόποι με τους οποίους μπορεί κάποιος να εντοπίσει, (κατά προσέγγιση), το ακίνητό του είναι:
  α) Μέσω της «Υπηρεσίας Θέασης Ορθοφωτογραφιών», από το www.ktimatologio.gr.
  β) Να καταθέσει τις συντεταγμένες του ΟΣΔΕ
  γ) Να δώσει τις συντεταγμένες που μέτρησε ακόμα και μόνος του με ένα απλό GPS χειρός.
  Προσοχή! Οι παραπάνω συντεταγμένες όμως δεν μπορούν να υποκαταστήσουν ένα σύγχρονο τοπογραφικό διάγραμμα, αρκούν όμως για τον εντοπισμό στον κτηματολογικό χάρτη.

 • Και αν δεν δηλώσω το/τα ακίνητά μου, τι γίνετε ;
  - Η υποβολή της δήλωσης είναι υποχρεωτική, αλλιώς επέρχονται οι κατά το νόμο προβλεπόμενες κυρώσεις.
  - Τα ακίνητα τα οποία δεν θα δηλωθούν κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης, θα καταγραφούν στις Αρχικές Εγγραφές ως «αγνώστου ιδιοκτήτη» και εφόσον δεν πραγματοποιηθούν οι σχετικές διορθώσεις στις προβλεπόμενες προθεσμίες, θα περιέλθουν στο Ελληνικό Δημόσιο.
  - Συνεπώς είναι ιδιαίτερα κρίσιμο, οι δικαιούχοι να προσέλθουν το αργότερο έως την ημερομηνία λήξης της συλλογής δηλώσεων ιδιοκτησίας για να υποβάλλουν την δήλωση τους, διαφορετικά θα απαιτηθεί μεγαλύτερο κόστος και περισσότερος χρόνος για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.