Υπηρεσίες κληρωτού ΕΛΕΓΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, [ Αχαΐα ], (ελεγκτής προσβασιμότητας κατηγορίας 1), κατόπιν κληρώσεως από το ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ.

 

 • Η Διεύθυνση Εφαρμογής Σχεδιασμού και Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος (ΔΕΣΕΔΠ), βάσει των κα-ταχωρήσεων κτηρίων στην Ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγραφής στοιχείων προσβασιμότητας των κτηρίων όπου στεγάζονται φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν.4270/2014, είναι αρμόδια για τον έλεγχο των ανωτέρω κτηρίων μέσω των Ελεγκτών Προσβασιμότητας και επεξεργάζεται στατιστικά στοιχεία των καταχωρήσεων στη πλατφόρμα.

 • Η επιλογή των Ελεγκτών Προσβασιμότητας που επιλαμβάνονται τον έλεγχο κτηρίου γίνεται με τυχαία ηλεκτρονική κλήρωση από το σύστημα, με κριτήριο την απόσταση από το κτήριο. Αρχικά επιλέγονται Ελεγκτές, οι οποίοι έχουν επαγγελματική έδρα εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας όπου βρίσκεται το κτήριο.
  Αν δεν υπάρχει διαθέσιμος Ελεγκτής στο Μητρώο εντός των ορίων της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, επιλέγεται Ελεγκτής Προσβασιμότητας με επαγγελματική έδρα εντός της οικείας Περιφέρειας και, αν δεν υπάρχει, εντός των ορίων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

 • Ο έλεγχος διενεργείται εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την αποδοχή του Ελεγκτή Προσβασιμότητας. Η στεγαζόμενη Υπηρεσία ή Φορέας γνωστοποιεί στον Ελεγκτή τυχόν σχέδια από οικοδομική άδεια, δήλωση αυθαιρέτων ή οποιαδήποτε πράξη εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών έχει εκδοθεί για το κτήριο, για τους σκοπούς της αυτοψίας.

 • Ο έλεγχος των Ελεγκτών Προσβασιμότητας αφορά όλα τα στοιχεία προσβασιμότητας για όλες τις μορφές αναπηρίας την οριζόντια και κατακόρυφη, αυτόνομη και ασφαλή προσπέλαση από άτομα με αναπηρία και εμποδιζόμενα άτομα και την εξυπηρέτηση αυτών σε όλους τους εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους των κτηρίων, σύμφωνα με τον Ν.4067/2012 και την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/65826/699/7.7.2020 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Τεχνικές οδηγίες προσαρμογής υφιστάμενων κτηρίων και υποδομών για την προσβασιμότητα αυτών σε άτομα με αναπηρία και εμποδιζόμενα άτομα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία» (B' 2998). Συγκεκριμένα, ελέγχονται βασικά κτιριολογικά χαρακτηριστικά και προτείνονται πιθανές απαιτούμενες παρεμβάσεις σε επιμέρους ενότητες, με βάση τα παρακάτω κριτήρια:
  • Προσβάσιμη είσοδος στο κτήριο από τον περιβάλλοντα χώρο του οικοπέδου.
  • Προσβάσιμη είσοδος (κύρια και βοηθητική) για άτομα με αναπηρία (ΝΑΙ/ΟΧΙ).
  • Κατακόρυφη κυκλοφορία: προσβάσιμος ανελκυστήρας, μηχανικό ανυψωτικό μέσο, ράμπα πρόσβασης στην υπηρεσία (ΝΑΙ/ΟΧΙ).
  • Οριζόντια κυκλοφορία: προσβάσιμη οριζόντια κυκλοφορία σε τμήμα χώρων.
  • Προσβάσιμος χώρος υγιεινής (ΝΑΙ/ΟΧΙ).
  • Υποδομές διαφυγής σε έκτακτη ανάγκη.
  • Θέση στάθμευσης οχήματος ΑμεΑ.
  • Ειδικές απαιτήσεις σε ειδικά κτήρια (π.χ. αθλητισμού, θέατρα/κινηματογράφοι, αίθουσες εκδηλώσεων, υγείας κ.λπ.) με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

 • Μετά τη διενέργεια του επιτόπιου ελέγχου, ο Ελεγκτής Προσβασιμότητας καταχωρίζει ηλεκτρονικά το σχετικό Πόρισμα ελέγχου προσβασιμότητας στο πληροφοριακό σύστημα εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αυτοψίας. Τα αποτελέσματα των επιμέρους ελέγχων και των τυχόν απαιτούμενων εργασιών, προκειμένου να καταστεί το κτήριο προσβάσιμο, καθώς και αν από αυτές θίγεται ο φέρων οργανισμός του κτηρίου, συμπληρώνονται από τους Ελεγκτές Δόμησης στο πληροφοριακό σύστημα για κάθε επιμέρους ενότητα, σε προκαθορισμένα πεδία επιλογής από λίστα αποτελεσμάτων και εργασιών. Σε περίπτωση αποκλίσεων ή ελλείψεων, ο Ελεγκτής Προσβασιμότητας οφείλει να καταγράψει στο πόρισμα τη δυνατότητα ή μη αποκατάστασής τους, καθώς και εναλλακτικές προτάσεις.

 • Μετά την συμπλήρωση του πορίσματος, ο Ελεγκτής οριστικοποιεί τον έλεγχο και κατατάσσει το κτήριο σε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις, σε σχέση με τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτό:
  • Προσβάσιμη είσοδος στο κτήριο από τον περιβάλλοντα χώρο του οικοπέδου.
  • Πλήρως προσβάσιμο: όσα κτήρια πληρούν όλα τα κριτήρια της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
  • Μη προσβάσιμο α: όσα κτήρια δεν πληρούν κριτήρια της παρ. 2 του παρόντος άρθρου και μπορούν να καταστούν πλήρως προσβάσιμα με μικρές παρεμβάσεις, εκτός φέροντος οργανισμού.
  • Μη προσβάσιμο β: όσα κτήρια δεν πληρούν κριτήρια της παρ. 2 του παρόντος άρθρου και μπορούν να καταστούν πλήρως προσβάσιμα με σημαντικές παρεμβάσεις, όπως προσθήκη ανελκυστήρα εντός ή εκτός περιγράμματος κτηρίου, παρεμβάσεις σε πλάκες του φέροντος οργανισμού.
  • Μη προσβάσιμο γ: όσα κτήρια δεν πληρούν κριτήρια της παρ. 2 του παρόντος άρθρου και καταγράφεται πλήρης αδυναμία παρεμβάσεων π.χ. παρεμβάσεις σε στύλους και δοκούς του φέροντος οργανισμού.

 • H Διεύθυνση Εφαρμογής Σχεδιασμού και Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανά 6 μήνες ελέγχει δειγματοληπτικά τα πορίσματα των Ελεγκτών Προσβασιμότητας στους οποίους δίνεται χρονικό περιθώριο δέκα (10) ημερών για την περίπτωση που απαιτείται διόρθωση αυτών. Σε περίπτωση που δεν ανταποκριθούν, η άσκηση των καθηκόντων τους θεωρείται ανεπαρκής και ανατίθεται επανέλεγχος και διόρθωση του πορίσματος σε άλλον Ελεγκτή. Σε περίπτωση που ο Ελεγκτής κριθεί περισσότερες από τρεις φορές ανεπαρκής, τότε θα πρέπει να ενημερώσει εγγράφως το Σώμα Επιθεωρητών Βορείου και Νοτίου Ελλάδος, προσκομίζοντας σχετικά αποδεικτικά στοιχεία για την αδυναμία άσκησης των καθηκόντων του. Πέραν αυτών διαπιστώνεται πλημμέλεια στην άσκηση των καθηκόντων του και ακολουθούνται οι διατάξεις της παρ. 2γ του άρθρου 5 της παρούσας.

 • Εφόσον ο έλεγχος διενεργείται από δύο Ελεγκτές Προσβασιμότητας, το πόρισμα δύναται να καταχωριστεί από οποιονδήποτε εξ αυτών. Η οριστικοποίηση του ελέγχου είναι εφικτή, μόνο εφόσον και ο δεύτερος Ελεγκτής δηλώσει τη σύμφωνη γνώμη του. Στην περίπτωση μεταξύ τους διαφωνίας επί των αποτελεσμάτων του ελέγχου, ενημερώνουν αιτιολογημένα το Σώμα Επιθεωρητών Βορείου και Νοτίου Ελλάδος, Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προκειμένου η διαφωνία να παραπεμφθεί στην αρμόδια Περιφερειακή Επιτροπή Προσβασιμότητας.

 • Σε περίπτωση αδυναμίας επικοινωνίας της Υπηρεσίας ή του Φορέα που στεγάζεται στο κτήριο, με τον Ελεγκτή Προσβασιμότητας για χρονικό διάστημα δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την αποδοχή του ορισμού του, ενημερώνεται το Τ.Ε.Ε. από την Υπηρεσία ή τον Φορέα, προκειμένου να διενεργηθεί νέα κλήρωση Ελεγκτή.

 • Καταγγελίες κατά των πορισμάτων των Ελεγκτών Προσβασιμότητας υποβάλλονται και εξετάζονται από την αρμόδια Περιφερειακή Επιτροπή Προσβασιμότητας.

  Σχετική Νομοθεσία : N.4067/2012, N.4270/2014 & ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/65826/699/7.7.2020