Υπηρεσίες κληρωτού ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ, [ Αχαΐα, Αιτωλοακαρνανία, Ηλεία ], κατόπιν κληρώσεως από το ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ για την έκδοση Β’ ΠΕΑ, («ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»).

 

Η διαδικασία ορισμού του Β’ Ενεργειακού Επιθεωρητή για τις ανάγκες του προγράμματος «Εξοικονομώ» της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/118225/2849/10.12.2021 κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Προκήρυξη του προγράμματος “Εξοικονομώ 2021”, που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Β΄ 5778), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, θα είναι η ακόλουθη:

 • Ο Ωφελούμενος υποβάλει σχετικό αίτημα μέσω του πληροφοριακού συστήματος του προγράμματος «Εξοικονομώ», μετά την υλοποίηση του συνόλου των παρεμβάσεων σύμφωνα με το κεφ. 7.3 του Οδηγού του Προγράμματος.
  Το ΤΕΕ ελέγχει τα στοιχεία του αιτήματος και εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, μέσω του Ειδικού Μητρώου Κληρωτών Ενεργειακών Επιθεωρητών Προγραμμάτων Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΜΚΕΕΠΕΕ/ΤΕΕ), διενεργεί ηλεκτρονική κλήρωση για τον καθορισμό του Β’ Ενεργειακό Επιθεωρητή λαμβάνοντας υπόψη την τάξη της ενεργειακής επιθεώρησης που πρέπει να διενεργηθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον άρθρο 52 του N.4409/2016.
  Ειδικότερα:
  • Οι ενεργειακές επιθεωρήσεις για την έκδοση Β’ ΠΕΑ, σε όλες τις περιπτώσεις, διενεργούνται από διαφορετικό Ενεργειακό Επιθεωρητή σε σχέση με αυτόν που διενέργησε την πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφ. 7.3 του οδηγού του Προγράμματος.
  • Η επιλογή των Ενεργειακών Επιθεωρητών γίνεται με τυχαία ηλεκτρονική κλήρωση από το σύστημα, με κριτήριο την απόσταση από το έργο. Αρχικά επιλέγονται Ενεργειακοί Επιθεωρητές οι οποίοι κατά την εγγραφή τους Ειδικό Μητρώο Κληρωτών Ενεργειακών Επιθεωρητών Προγραμμάτων Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΜΚΕΕΠΕΕ/ΤΕΕ) έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για διενέργεια επιθεωρήσεων εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας που βρίσκεται το έργο. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμος Ενεργειακός Επιθεωρητής στο ΕΜΚΕΕΠΕΕ/ΤΕΕ, εντός των ορίων της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, τότε επιλέγεται Ενεργειακός Επιθεωρητής που έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για Περιφερειακές Ενότητες εντός της οικείας Περιφέρειας και εάν δεν υπάρχει, εντός των ορίων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
  • Στην περίπτωση που ο έλεγχος αφορά έργο σε νησιωτική περιοχή, αρχικά κληρώνεται Ενεργειακός Επιθεωρητής ο οποίος κατά την εγγραφή του Ειδικό Μητρώο Κληρωτών Ενεργειακών Επιθεωρητών Προγραμμάτων Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΜΚΕΕΠΕΕ/ΤΕΕ) έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για διενέργεια επιθεωρήσεων εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας που βρίσκεται το έργο. Αν δεν υπάρχει, επιλέγεται Ενεργειακός Επιθεωρητής με έδρα εντός των ορίων της οικείας Περιφέρειας και, αν δεν υπάρχει, επιλέγεται Ενεργειακός Επιθεωρητής από ηπειρωτική περιοχή με απευθείας ακτοπλοϊκή σύνδεση με τη νησιωτική περιοχή, εντός ή εκτός των ορίων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης που βρίσκεται το έργο.
  • Σε κάθε περίπτωση η επιλογή των Ενεργειακών Επιθεωρητών γίνεται λαμβάνοντας υπόψη την απαιτούμενη τάξη Επιθεωρητή, ανάλογα με το μέγεθος του έργου, για την διενέργεια της επιθεώρησης.

 • Το ΤΕΕ, ενημερώνει ηλεκτρονικά τον Ενεργειακό Επιθεωρητή που κληρώθηκε σχετικά με το έργο παρέχοντας του τα απαραίτητα δεδομένα (διεύθυνση ακινήτου, στοιχεία επικοινωνίας Ωφελούμενου και Συμβούλου έργου). Ο Ενεργειακός Επιθεωρητής υποχρεούται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών να ενημερώσει ηλεκτρονικά στο ΤΕΕ για την αποδοχή ή μη του ορισμού του. Σε περίπτωση μη αποδοχής ή παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας η κλήρωση επαναλαμβάνεται από το ΤΕΕ.
  Ο κάθε Ενεργειακός Επιθεωρητής έχει δικαίωμα να απορρίψει τον ορισμό του ή να μην τον αποδεχθεί εγκαίρως μέχρι πέντε (5) φορές, εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται παρακάτω. Πέραν αυτών διαγράφεται από το ΕΜΚΕΕΠΕΕ/ΤΕΕ. Η απόρριψη ορισμού μπορεί να γίνει όταν:
  • υπάρχουν θέματα ασυμβίβαστου στη διενέργεια της ενεργειακής επιθεώρησης,
  • συντρέχουν λόγοι υγείας κατόπιν σχετικής τεκμηρίωσης,
  • σε περιπτώσεις κληρώσεων όπου δεν υπάρχει διαθέσιμος Ενεργειακός Επιθεωρητής στο ΕΜΚΕΕΠΕΕ/ΤΕΕ, εντός των ορίων της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, και η επιλογή γίνεται σε επίπεδο Περιφέρειας ή Αποκεντρωμένης Διοίκησης εφόσον η απόσταση είναι μεγαλύτερη από εκατό (100) χιλιόμετρα από τα όρια των Περιφερειακών Ενοτήτων που έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον καθώς και σε περιπτώσεις νήσων. Η περίπτωση της άρνησης του ορισμού από τον Ενεργειακό Επιθεωρητή, λόγω απόστασης από το έργο εφόσον αυτό βρίσκεται εντός των ορίων των Περιφερειακών Ενοτήτων στις οποίες έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη διενέργεια επιθεωρήσεων, δεν θεωρείται αιτιολογημένη και προσμετράτε για τη διαγραφή του από το Μητρώο.
  • Ο Ενεργειακός Επιθεωρητής εφόσον αποδεχθεί τον ορισμό του ενημερώνει τον ωφελούμενο και τον Σύμβουλο του έργου για τη διενέργεια του ελέγχου και ο οποίος διενεργείται με επιτόπια αυτοψία παρουσία του Ωφελούμενου εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών ή δέκα (10) εργάσιμων ημερών στην περίπτωση νήσων (εξαιρουμένων της Κρήτης, Εύβοιας, Λευκάδας) από την ημέρα αποδοχής της κλήρωσης. Κατά την αυτοψία ο Ενεργειακός Επιθεωρητής, εκτός των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον Ν.4409/2016, για την πιστοποίηση του συνόλου του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, ελέγχει τα πιστοποιητικά των υλικών και συστημάτων που χρησιμοποιήθηκαν για τις παρεμβάσεις έτσι ώστε να πιστοποιηθεί η συμβατότητά τους με τις προδιαγραφές του Κ.ΕΝ.Α.Κ. και του Προγράμματος καθώς και τα λοιπά παραστατικά για την ποσοτική επιβεβαίωση τους.
  • Ο Ενεργειακός Επιθεωρητής μετά την διενέργεια της αυτοψίας και εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών εκδίδει το Β’ ΠΕΑ και το καταχωρεί ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα του προγράμματος. Επιπλέον συμπληρώνει ηλεκτρονικά το έντυπο καταγραφής παρεμβάσεων. Η καταγραφή συμπεριλαμβάνει όλες τις παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας που καταχωρούνται στο ΠΕΑ, καθώς και τυχόν επιπλέον παρεμβάσεις εξοικονόμησης, όπως περιγράφονται στο κεφάλαιο 3 του Οδηγού του προγράμματος, που δεν συμμετέχουν στον υπολογισμό εξοικονόμησης ενέργειας του Β’ ΠΕΑ, καθώς και το αντίστοιχο κόστος βάσει των παραστατικών δαπανών.
  • Στην περίπτωση που κατά τον αυτοματοποιημένο έλεγχο επίτευξης του ενεργειακού στόχου που έχει τεθεί κατά την φάση υποβολής της αίτησης διαπιστωθεί ότι η επιτευχθείσα εξοικονόμησης ενέργειας είναι μικρότερη από εβδομήντα τοις εκατό (70%) από την εκτιμώμενη εξοικονόμησης ενέργειας του Α’ ΠΕΑ (γεγονός που οδηγεί σε απένταξη της αίτησης) το ΠΕΑ δεν θα γίνεται αποδεκτό από το Πληροφοριακό και ο Ωφελούμενος οφείλει να προβεί σε πρόσθετες εργασίες εξοικονόμησης ενέργειας. Σε αυτήν την περίπτωση ο Ωφελούμενος δύναται είτε να αναθέσει την έκδοση του Β’ ΠΕΑ στον Ενεργειακό Επιθεωρητή που κληρώθηκε από το πληροφοριακό για τον αρχικό έλεγχο είτε να ζητήσει εκ νέου κλήρωση από το ΤΕΕ.
  • Η καταβολή της αμοιβής (περιλαμβάνει και τυχόν έξοδα μετακίνησης του ενεργειακού επιθεωρητή) πραγματοποιείται από τον Ωφελούμενο σε επαγγελματικό λογαριασμό του Ενεργειακού Επιθεωρητή, εντός τριών (3) ημερών από τη διενέργεια της επιθεώρησης και την έκδοση από τον Ενεργειακό Επιθεωρητή του αντίστοιχου φορολογικού παραστατικού. Ο Ενεργειακός Επιθεωρητής δικαιούται να μην υποβάλει το ΠΕΑ μέχρι την καταβολή της αμοιβής του από τον Ωφελούμενο. Κλήρωση για διενέργεια επανελέγχου και επανέκδοσης Β’ ΠΕΑ μετά από αίτημα Ωφελούμενου διενεργείται εφόσον έχει βεβαιωθεί η αποπληρωμή του Β’ ΠΕΑ.

  Σχετική Νομοθεσία : ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/118225/2849/10.12.2021 & N.4409/2016