• Αν έγινε σωστά ο εντοπισμός του ακινήτου κι αυτό γιατί ένας σημαντικός αριθμός ιδιοκτησιών, που αφορά κυρίως σε αγροτεμάχια, βρίσκεται σε δύσβατες ορεινές περιοχές, που ακόμα και οι ίδιοι ιδιοκτήτες τους δεν γνωρίζουν πού βρίσκονται και δηλώθηκαν στο «περίπου» στο κτηματολόγιο, νομίζοντας ότι ο μελετητής του Κτηματολογίου με τα ονόματα των γύρω ιδιοκτητών και το τοπωνύμιο της περιοχής θα το εντοπίσει. Αυτό σε ορισμένες περιπτώσεις ήταν δυνατόν να γίνει. Σε περίπτωση όμως, που δεν είναι δυνατόν να εντοπιστεί το ακίνητο τότε θα πρέπει να αναζητηθούν τα όρια (π.χ. με τη συνδρομή παλιών κατοίκων) και γίνει Τοπογραφικό Διάγραμμα εξαρτημένο, για να δηλωθεί με ακρίβεια.

 • Πώς τοποθετήθηκε το γεωτεμάχιο από τον μελετητή του Κτηματολογίου σε περίπτωση που δεν υποβλήθηκε τοπογραφικό.
  Κι αυτό γιατί πολλές φορές το στίγμα που έδωσε ο ενδιαφερόμενος μπορεί να «έπεσε» σε άλλη ιδιοκτησία. Επομένως, θα πρέπει να ελεγχθεί η αρχική δήλωση ιδιοκτησίας, για να κατανοηθεί η αδυναμία αντιστοίχισης συμβολαίου και ακριβής θέσης του ακινήτου στο Κτηματολόγιο. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί λάθος υπόδειξη, θα πρέπει να γίνει Τοπογραφικό Διάγραμμα εξαρτημένο, για να δηλωθεί με ακρίβεια.

 • Αν το σχήμα και το εμβαδό του αγροτεμαχίου διαφέρουν από την πραγματικότητα.
  Στην περίπτωση αυτή απαιτείται να γίνει Τοπογραφικό Διάγραμμα εξαρτημένο, για να δηλωθεί με ακρίβεια, ώστε το εμβαδό του γεωτεμαχίου, όπως αυτό αποτυπώνεται στον χάρτη, να ταυτίζεται με την πραγματικότητα και να μην έχει αποκλίσεις που θα δημιουργήσουν μεταγενέστερα προβλήματα κατά τη μεταβίβαση του ακινήτου.

 • Μήπως το ακίνητο ή τμήμα του ακινήτου διεκδικείται από το Ελληνικό Δημόσιο.
  Σε περίπτωση που υπάρχει εμπλοκή με το Ελληνικό Δημόσιο, θα πρέπει να ελεγχθεί το τμήμα του γεωτεμαχίου που διεκδικεί το Ελληνικό Δημόσιο (π.χ. δάσος, ρέμα, αιγιαλός, αρχαιολογικός χώρος ή άλλες ιδιοκτησίες που ανήκουν σε κάποια υπηρεσία του Ελληνικού Δημοσίου) και να υποβληθεί ένσταση στο κτηματολόγιο. Μαζί με την αίτηση θα υποβληθούν παλιοί τίτλοι ιδιοκτησίας ή και άλλα έγγραφα π.χ. μισθωτήρια, αποφάσεις της διοίκησης με τις οποίες παραχωρήθηκε το αγροτεμάχιο, Οικοδομικές Άδειες κλπ.

 • Αν στην ανάρτηση ή κύρωση του Δασικού Χάρτη το ακίνητο ή τμήμα του ακινήτου είναι Δασική έκταση.
  Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει εμπλοκή κτηματολογίου με τους δασικούς χάρτες και θα πρέπει να υποβληθεί αίτημα – ένσταση στο κτηματολόγιο. Μαζί με την αίτηση θα υποβληθούν συμπληρωματικά όλα τα στοιχεία που αφορούν στο ακίνητο, όπως παλιά συμβόλαια, μισθωτήρια, αποφάσεις της διοίκησης με τις οποίες παραχωρήθηκε το αγροτεμάχιο, Οικοδομικές Άδειες, δηλώσεις ΟΣΔΕ κλπ.

 • Δεν δηλώθηκε η ιδιοκτησία κατά τη διαδικασία της κτηματογράφησης.
  Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να υποβληθεί άμεσα δήλωση είτε ηλεκτρονικά είτε κατόπιν ραντεβού στο Γραφείο Κτηματογράφησης.

 • Αν απορρίφθηκε το δικαίωμα με αιτία κτήσης τη χρησικτησία.
  Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να υποβληθούν τα συμπληρωματικά απαιτούμενα δικαιολογητικά, ώστε να γίνει η εγγραφή και τα καταχωρηθεί η ιδιοκτησία. Επίσης απαιτείται η σύνταξη Εξαρτημένου Τοπογραφικού Διαγράμματος.

 • Το ακίνητο δηλώθηκε από τρίτο πρόσωπο και ο μελετητής απέρριψε το δικό σας δικαίωμα και προέκρινε το δικαίωμα άλλου.
  Εδώ θα πρέπει να εξετασθούν τα στοιχεία της αρχικής δήλωσης και να συμπληρωθούν για να μπορέσετε να το διεκδικήσετε ενώπιον της επιτροπής, π.χ. να έχετε τίτλο ιδιοκτησίας, να συμφωνούν οι όμοροι ιδιοκτήτες που αναφέρονται στο συμβόλαιο με τα αυτά του τοπογραφικού (παλιοί και νέοι ιδιοκτήτες).

 • Σε περίπτωση που η δήλωση ιδιοκτησίας έγινε ηλεκτρονικά θα πρέπει να ελεγχθεί μήπως το δικαίωμα δεν καταγράφηκε γιατί δεν έγινε η μεταφόρτωση των αρχείων σωστά κατά την ηλεκτρονική δήλωση (π.χ. ανέβασμα τοπογραφικού ή συμβολαίου κ.λπ.). Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να ψηφιοποιηθούν και να αποσταλούν συμπληρωματικά τα έγγραφα που δεν έλαβε το κτηματολόγιο.