• Αναζήτηση εγγράφων, αποτυπώσεις και σύνταξη των απαιτούμενων ΜΕΛΕΤΩΝ και ανάληψη των ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ για την έκδοση ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ (ΑΔΕΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ), [ Αιγιαλεία / Καλάβρυτα ], για οποιοδήποτε οικοδομικό έργο, με αμοιβή την οριζόμενη από το σύστημα αμοιβών Τ.Ε.Ε. και ελάχιστη αμοιβή τα 750 € για άδεια δόμησης και τα 350 € για έγκριση εργασιών μικράς κλίμακας.
 • Αναλαμβάνουμε την Αναζήτηση σε Πολεοδομικό γραφείο του φακέλου του ακινήτου και παραλαβή, έντυπη ή ψηφιακή, οποιανδήποτε σχεδίου ή εγγράφου αφορά το ακίνητο, στην Αχαΐα, με ελάχιστη αμοιβή, για μεν το Πολεοδομικό γραφείο Αιγιαλείας τα 50 € ανά ακίνητο, για δε το Πολεοδομικό γραφείο Πατρών τα 100 € ανά ακίνητο. Στις παραπάνω αμοιβές δεν περιλαμβάνεται το κόστος των αντιγράφων, έντυπων ή ψηφιακών.
 • Υπηρεσίες ΕΛΕΓΚΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ, [ Αχαΐα ], (ως ελεγκτής δόμησης ΙΙΙ κατηγορίας), κατόπιν κληρώσεως από το ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ, με αμοιβή τα 248 €.
 • Αναλαμβάνουμε την ΔΙΕΚΠΑΙΡΕΩΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, [ Δυτική Ελλάδα ], σε υπηρεσίες του Ελληνικού δημοσίου, π.χ. Δημοτικές υπηρεσίες, Δικαστήρια, Δ.Ο.Υ., Ε.Φ.Κ.Α., Κτηματολογικά γραφεία, Πολεοδομικά γραφεία, Υποθηκοφυλακεία, με ελάχιστη αμοιβή, τα 50 € ανά υπόθεση στο Αίγιο, τα 100 € ανά υπόθεση σε Πάτρα / Καλάβρυτα / Δυτική Αχαΐα, τα 250 € ανά υπόθεση στην Ηλεία και τα 300 € ανά υπόθεση στην Αιτωλοακαρνανία.


 • ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, [ Αιγιαλεία / Καλάβρυτα ], για λογαριασμό, είτε του ιδιοκτήτη του ακινήτου, είτε του υποψήφιου αγοραστή, με ελάχιστη αμοιβή τα 150 € για αγροτεμάχια, 200 € για οικόπεδα, 250 € για κατοικίες και 300 € για επαγγελματικά ακίνητα, όπου η τελική αμοιβή θα εξαρτηθεί από την πληρότητα του φυσικού φακέλου του ακινήτου και τυχόν διαδικασία αναζήτησή των.


 • ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ σχετικά με αυθαίρετες κατασκευές, αυθαίρετες αλλαγές χρήσης καθώς και για οποιανδήποτε πολεοδομική παράβαση που μπορεί να ενταχθεί στο νόμο Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος, Ν.4495/17, άρθρα 81-125 με αμοιβή από 300 € η οποία προσδιορίζεται ξεχωριστά για την κάθε περίπτωση και εξαρτάτε από το μέγεθος του κτιρίου και την πληρότητα του φακέλου. Στην περίπτωση που υπάρχουν ελλείψεις και απαιτείτε η αναζήτηση τους σε υπηρεσίες, επιπλέον επιβάρυνση ανάλογα του αριθμού και του είδους των ελλείψεων.
 • Έλεγχος νομιμότητας ακινήτου για αυθαιρεσίες, χωρίς την έκδοση βεβαίωσης Ν.4495/17, εφόσον προσκομιστούν τα απαραίτητα έγγραφα, με ελάχιστη αμοιβή τα 100 €.


 • ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, (Ν.4495/17, άρθρο 83), για χρήση σε οποιαδήποτε δικαιοπραξία εν ζωή: αγοραπωλησία, γονική παροχή ή δωρεά εν ζωή, ενός ακινήτου. Στην περίπτωση αποδοχής κληρονομιάς δεν απαιτείται, αντίθετα απαιτείτε για την μίσθωση ενός ακινήτου, με αμοιβή από 150 € με την προϋπόθεση ότι το ακίνητο δεν έχει αυθαιρεσίες και ο έντυπος φάκελος του είναι πλήρης. Στην περίπτωση που υπάρχουν ελλείψεις και απαιτείτε η αναζήτηση τους σε υπηρεσίες, επιπλέον επιβάρυνση ανάλογα του αριθμού και του είδους των ελλείψεων.


 • ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, (Ν.4495/17, άρθρα 52-63), διαδικασία υποχρεωτική, όταν εφαρμοστεί η σχετική νομοθεσία, εντός 5ετίας για όλα τα Δημόσια κτίρια και για τα ιδιωτικά σε οποιαδήποτε δικαιοπραξία εν ζωή: αγοραπωλησία, γονική παροχή ή δωρεά εν ζωή. Στην περίπτωση αποδοχής κληρονομιάς δεν απαιτείται, αντίθετα απαιτείτε για την μίσθωση ενός ακινήτου, με αμοιβή από 300 €, (για αυτόνομο ακίνητο ή κοινόχρηστο χώρο πολυωρόφου κτιρίου), με την προϋπόθεση ότι το ακίνητο δεν έχει αυθαιρεσίες και ο έντυπος φάκελος του είναι πλήρης. Στην περίπτωση που υπάρχουν ελλείψεις και απαιτείτε η αναζήτηση τους σε υπηρεσίες, επιπλέον επιβάρυνση ανάλογα του αριθμού και του είδους των ελλείψεων.


 • ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ, [ Αιγιαλεία / Καλάβρυτα ], αγροτεμαχίων - οικοπέδων με ή χωρίς κτίσματα, με αμοιβή την οριζόμενη από το Τ.Ε.Ε. και ελάχιστη τα 300 € για την αποτύπωση, σχεδίαση και εκτύπωση του Τοπογραφικού διαγράμματος.


 • ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ, [ Αχαΐα ], έλεγχος των δικαιολογητικών, συμπλήρωση του εντύπου της δήλωσης ιδιοκτησίας και ηλεκτρονικός εντοπισμός της θέσης του ακινήτου για την δήλωση ακινήτων περιοχών υπό κτηματογράφηση, ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ / ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ / Δ. ΑΧΑΙΑΣ, με αμοιβή 20 € για κάθε ένα ακίνητο, (δικαίωμα).
  - (Προαιρετικά), +25 € ανά ΑΦΜ για την κατάθεση της δήλωσης ιδιοκτησίας και των δικαιολογητικών για λογαριασμό του ιδιοκτήτη του ακινήτου, στο γραφείο κτηματογράφησης της περιοχής του ακινήτου ή διαδικτυακά με χρήση των κωδικών του taxisnet.
  - Η παραπάνω αμοιβή είναι ανεξάρτητη από το τέλος κτηματογράφησης των 35 € / 20 €, (κύριος / βοηθητικός χώρος), ανά ακίνητο, (δικαίωμα), που καταβάλλει ο ιδιοκτήτης του ακινήτου στην εταιρεία ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ.
  - Η παραπάνω αμοιβή ΔΕΝ περιλαμβάνει, την αντιγραφή των δικαιολογητικών, την ανεύρεση δικαιολογητικών τα οποία δεν κατέχει ο ιδιοκτήτης και την εκπόνηση τοπογραφικού διαγράμματος.


 • ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, [ Αιγιαλεία ], είτε ολοκληρωμένων, είτε μεμονωμένων οικοδομικών εργασιών, (π.χ. σκελετός από οπλισμένο σκυρόδεμα, επιχρίσματα, δάπεδα, χρωματισμοί κλπ).


 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (Π.Ε.Α.), [ Αχαΐα ], κατοικιών και επαγγελματικών χώρων με αμοιβή 2,0 € / μ2 κτιρίου και ελάχιστη αμοιβή τα 150 €. Η αμοιβή προϋποθέτει ότι ο φάκελος του ακινήτου είναι πλήρης. Στην περίπτωση που υπάρχουν ελλείψεις και απαιτείτε η αναζήτηση τους σε υπηρεσίες, επιπλέον επιβάρυνση ανάλογα του αριθμού και του είδους των ελλείψεων.


 • Υπηρεσίες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, [ Αχαΐα ], σε επιχειρήσεις Α', Β' & Γ' κατηγορίας, καλύπτοντας όλες τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στον Ν.3850/10, με ελάχιστη αμοιβή, 12 € /15 € /18 € την ώρα, με ελάχιστο αριθμό 25 ώρες ανά έτος, (12 € την ώρα για επιχειρήσεις στην Αιγιαλεία, 15 € την ώρα για επιχειρήσεις στην Πάτρα και 18 € την ώρα για επιχειρήσεις στα Καλάβρυτα και στην Δυτική Αχαΐα), και ισχύει για επιχειρήσεις Γ' κατηγορίας, σε αυτοτελή χώρο έως 300 μ2, έως 9 εργαζόμενους και μέχρι 5 διαφορετικές ειδικότητες εργαζομένων.
  Για υπηρεσίες Τεχνικού ασφαλείας σε επιχειρήσεις Γ' κατηγορίας με χαρακτηριστικά διαφορετικά, αλλά και σε επιχειρήσεις Α' & Β' κατηγορίας, ωριαία αμοιβή ανάλογα με το είδος της επιχείρησης, του αριθμού των χώρων εργασίας και της επιφανείας αυτών, τον αριθμό και τις ειδικότητες των εργαζομένων.
 • ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, [ Δυτική Ελλάδα ], σε επιχειρήσεις που Τεχνικός ασφαλείας έχει δηλωθεί, εκτός από εμένα, είτε ο εργοδότης, είτε εργαζόμενος σε αυτές, (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ, βάσει Ν.3850/10, άρθρο 43 'Ειδικές υποχρεώσεις εργοδοτών'), με ελάχιστη αμοιβή τα 200 € για επιχειρήσεις στην Αιγιαλεία, τα 250 € για επιχειρήσεις σε Πάτρα / Καλάβρυτα / Δυτική Αχαΐα και τα 300 € για επιχειρήσεις σε Αιτωλοακαρνανία / Ηλεία ), Γ' κατηγορίας, σε αυτοτελή χώρο έως 300 μ2, έως 9 εργαζόμενους και μέχρι 5 διαφορετικές ειδικότητες εργαζομένων.
  Για Εκτίμηση Επαγγελματικού κινδύνου σε επιχειρήσεις Γ' κατηγορίας με χαρακτηριστικά διαφορετικά, αλλά και σε επιχειρήσεις Α' & Β' κατηγορίας, αμοιβή ανάλογα με το είδος της επιχείρησης, του αριθμού των χώρων εργασίας και της επιφανείας αυτών, τον αριθμό και τις ειδικότητες των εργαζομένων και την χλμ απόσταση.


 • ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ :

  1. Όλα τα παραπάνω ποσοστά αμοιβής και οι ελάχιστες αμοιβές περιέχουν τον ΦΠΑ.

  2. Στις περισσότερες προσφερόμενες υπηρεσίες γίνετε εκ' των προτέρων αναφορά σε ελάχιστη αμοιβή και αυτό ώστε ο υποψήφιος πελάτης να γνωρίζει πριν επικοινωνήσει μαζί μας, πόσο περίπου θα του κοστίσει η μελλοντικά προσφερόμενη υπηρεσία.

  3. Τα παραπάνω ποσοστά αμοιβής και οι ελάχιστες αμοιβές ισχύουν για υπηρεσίες σε απόσταση έως 50 χλμ από την πόλη του Αιγίου του δήμου ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ, εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας.
  Όλες οι προσφερόμενες υπηρεσίες, εκτός της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, προσφέρονται και στην υπόλοιπη Δυτική Ελλάδα με επιπλέον χρέωση ανάλογη της χ.λ.μ. απόστασης και της διαμονής αν απαιτείται διαμονή.

  4. Στις προσφερόμενες υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών, (Ενεργειακά πιστοποιητικά, Τοπογραφικά διαγράμματα, Τακτοποίηση αυθαιρέτων, Βεβαίωση μηχανικού Ν.4495/17, Εκτιμήσεις ακινήτων, Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου), αρχικά συμφωνείτε η αμοιβή, γίνετε αυτοψία στο ακίνητο ή στην επιχείρηση και αποτυπώνονται τα χαρακτηριστικά τους, καταβάλλετε δε το 25 % της συμφωνηθείσας αμοιβής :
  4.1 προσωπικά με μετρητά,
  4.2 με κατάθεση σε (επαγγελματικό) Τραπεζικό λογαριασμό,
  4.3 με κάρτα, χρεωστική ή πιστωτική, ( VISA, MasterCard, Maestro, JCB ),
  και με την παράδοση της μελέτης, καταβάλλετε το υπόλοιπο 75 %, είτε εφ' άπαξ, είτε σε έως (3) τρις ισόποσες δόσεις. Για κάθε καταβολή χρημάτων εκδίδετε το ανάλογο φορολογικό στοιχείο.

  5. Στις προσφερόμενες υπηρεσίες Τεχνικού ασφαλείας, με σύμβαση συνήθως ετήσια, αρχικά συμφωνείτε η αμοιβή, γίνετε αυτοψία στον χώρο της επιχείρησης, αποτυπώνονται τα χαρακτηριστικά της και καταβάλλετε το 20 % της συμφωνηθείσας αμοιβής. Το υπόλοιπο 80 % καταβάλετε σε δύο ισόποσες δόσεις κατά την διάρκεια της σύμβασης.

  6. Στις προσφερόμενες υπηρεσίες Τεχνικού ασφαλείας, αν εκτός της ετήσιας σύμβασης, μου ανατεθεί και η σύνταξη της Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου, η συνολική αμοιβή μου ΔΕΝ θα είναι το άθροισμα των επί μέρους αμοιβών αλλά μικρότερη και εξαρτάτε από την κατηγορία και το μέγεθος της επιχείρησης.

  7. Στις προσφερόμενες υπηρεσίες ελέγχου δικαιολογητικών και (προαιρετικής) φυσικής εκπροσώπησης ιδιοκτήτη ακινήτων για την κατάθεση δικαιολογητικών ακινήτων περιοχής δήμου ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, η εκάστοτε συμφωνηθείσα αμοιβή καταβάλετε εφ' άπαξ και εκδίδετε το σχετικό φορολογικό παραστατικό, ΑΠΥ για ιδιώτες, ΤΠΥ για επαγγελματίες.

  8. Αν σε μεταβίβαση ακινήτου, μου ανατεθούν περισσότερες της μιας υπηρεσίες για το ακίνητο, π.χ. τοπογραφικό διάγραμμα, τακτοποίηση αυθαιρέτων, βεβαίωση μηχανικού Ν.4495/17, ενεργειακό πιστοποιητικό, η συνολική αμοιβή μου ΔΕΝ θα είναι το άθροισμα των επί μέρους αμοιβών αλλά μικρότερη και εξαρτάτε από το είδος και το μέγεθος του ακινήτου αλλά και από την πληρότητα εγγράφων που έχει στην κατοχή του ο πωλητής του.

  9. Στις περιπτώσεις συνεργασίας μου με Τραπεζικά ιδρύματα, (Εκτιμήσεις ακινήτων), με Ασφαλιστικές εταιρίες, (Πραγματογνωμοσύνες) και με ΕΞ.Υ.Π.Π. (υπηρεσίες Τεχνικού ασφαλείας), ισχύει ο τιμοκατάλογος του Τραπεζικού ιδρύματος, της Ασφαλιστικής εταιρίας ή της ΕΞ.Υ.Π.Π. και οι όροι της μεταξύ μας σύμβασης.

  10. Φορολογικά στοιχεία - Στοιχεία επικοινωνίας :
  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Π.Α.ΠΑΞΙΜΑΔΗΣ
  ΠΑΞΙΜΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤ.
  ΚΟΥΛΟΥΡΑ-ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΟΣ 17, 25100 ΑΙΓΙΟ
  ΑΦΜ: 044098021 ΔΟΥ: ΑΙΓΙΟΥ Κ.Α.Δ. Επιχείρησης
  Τ: 2691021268, 6988854505
  F: 2691021268
  E-mail: p.a.paximadis@gmail.com